یک مدیر محصول در طراحی نقشه مسیر توسعه محصول چه کارهایی باید انجام دهد؟

نقشه مسیر توسعه محصول

توسعه محصول به همه گام‌هایی گفته می‌شود که یک محصول طی می‌کند تا از مرحله ایده به مرحله معرفی محصول به بازار و خدمات پس از آن برسد. توسعه محصول نیازمند حفظ ارتباط مستمر است. به همین دلیل نقشه مسیر(Roadmap) توسعه محصول باید به عنوان منبع کانونی سازمان باشد که بر اساس آن نقش استراتژیک […]